Heeft u een
Asbestattest nodig?

Wat is een Asbestinventarisatieattest?

Het is een document dat weergeeft of een gebouw asbestveilig is of niet. Asbestveilig betekent niet dat er geen asbest aanwezig is, maar dat er geen risico’s zijn door de aanwezigheid van het vastgestelde asbest bij normaal gebruik.

Het geeft tevens een overzicht van de asbesthoudende materialen dewelke (vaststelbaar en identificeerbaar) aanwezig zijn in het gebouw, hun risicobeoordeling, advies over de beheersmaatregelen, advies over de verwijdermethode en de mijlpalen wanneer er verwijderplicht zal zijn voor deze materialen.

Het is 10 jaar geldig, tenzij er minstens één materiaal is met hoog risico.

Wanneer is een asbestinventarisattest verplicht?

  • Bij het onder levenden overdragen van eigendomsrecht (verkoop, schenking)
  • Het onder levenden vestigen of overdragen van een recht van vruchtgebruik, erfpacht, opstalrecht, zakelijk recht van gebruik.
  • Belangrijke opmerking is dat u het attest ten laatste bij ondertekening van de akte dient voor te leggen.
  • Gemeenschappelijke delen vanaf 1/05/2025
  • Generiek vanaf 2032

Dit allen enkel voor Vlaamse gebouwen met bouwjaar voor 2001 dewelke voor de mens toegankelijk zijn.

Het attest betreft altijd een momentopname, wanneer de toestand van het gebouw wijzigt (bv. Door het aantreffen van nieuwe asbesthoudende materialen, schade door oa storm of brand, asbestverwijdering) dient de eigenaar op zijn initiatief het attest te actualiseren.

1

Prijsofferte

Aan de hand van de eerste informatie die u ons meegeeft wordt er een offerte voor u opgemaakt.

Je kan uw offerte aanvragen via onze contactpagina.

2

 Aanvaarding offerte + vooronderzoek

Na het aanvaarden van de offerte wordt er een opdrachtformulier toegestuurd. Dit dient u zo volledig mogelijk in te vullen en terug te sturen. Dit document is verplicht en zonder een volledig ingevuld document kan er niet gestart worden met het plaatsbezoek. 

3

Vastleggen afspraak + plaatsbezoek

Na het vervullen van de verplichte formaliteiten wordt er een afspraak voor een plaatsbezoek ingepland. Tijdens dit plaatsbezoek dient er toegang tot zijn tot alle ruimten van het gebouw waarop het attest van toepassing is. Een ruimte dewelke niet geïnspecteerd kan worden leidt tot een onderzoeksbeperking dewelke mogelijk slechts tijdelijk van aard is en zal bijgevolg vertraging voor het afleveren van het attest en bijkomende kosten opleveren.

Het is zeer belangrijk dat de eigenaar de asbestdeskundige inlicht over de gekende aanwezigheid van asbesthoudende materialen en alle ruimten laat inspecteren. Tevens zullen er tijdens dit bezoek staalnamen gebeuren van de asbestverdachte materialen.

4

 Aanmaak attest

Alle verzamelde info wordt in de webapplicatie van OVAM ingegeven, de staalnamen naar het labo gestuurd. 

Wanneer alle info voorradig is kan het attest afgewerkt worden en volgt de facturatie. 

Na betaling wordt dan het attest afgeleverd.

Meer info over Asbestattest?

Ga naar https://ovam.vlaanderen.be/omgaan-met-asbest 

Geïntresseerd in een Asbestattest?

Dan kunnen wij u helpen!

Algemene info

* Afhankelijk van de situatie kan het zijn dat er een uitgebreider vooronderzoek moet gevoerd worden naar welk type EPC (residentieel/klein niet-residentieel/groot niet-residentieel/geen) u nu juist nodig heeft.

 * Bovenstaande teksten zijn louter ter informatie, wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor foute of onvolledige info of wat dan ook. meer informatie op energiesparen.be

Copyright 2024 | Webdesign by Leading & Complete Solutions